เลสิค LASIK กับผู้ทีมีปัญหาทางสายตาตามอายุ

ในผู้ที่มีอายุเกิน 40 ปีขึ้นไปนั้นจะมีความผิดปกติของสายตาเกิดขึ้นเป็นภาวะสายตายาวตามอายุ ซึ่งเกิดจากความเสื่อมไปตามวัยที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ แต่สามารถกลับมามองชัดเจนได้ด้วยการทำเลสิก

จากเมื่อก่อนที่มองไกลหรือใกล้ก็ชัดเจน ตอนนี้ต้องเริ่มใส่แว่นสายตาเวลามองใกล้ หรือถ้าเดิมเป็นคนที่มีสายตาสั้น ยาวโดยแต่กำเนิด หรือเอียงที่ใส่แว่นสายตาอยู่แล้ว ก็จะต้องเปลี่ยนมาใส่แว่นสายตา 2 ชั้น หรือแว่นชัดหลายระยะ ในกรณีที่มีสายตาสั้น ยาวแต่กำเนิด หรือเอียง และมียาวตามอายุร่วมด้วยสามารถแก้ไขได้ด้วยเลสิค ซึ่งการทำเลสิคในคนกลุ่มอายุมากกว่า 40 ปีนั้น สามารถเลือกทำเลสิกได้ 3 วิธีดังนี้

1. Laser Blended Vision (LBV) เป็นนวัตกรรมเลสิกล่าสุดในการรักษาสายตายาวตามอายุ โดยลิขสิทธิ์เฉพาะเลเซอร์รุ่น MEL-80 ที่เราเลือกใช้ โดยหลังผ่าตัดทำเลสิกแล้ว คนไข้จะสามารถมองระยะไกล ระยะกลางและใกล้ได้ดีมากขึ้นกว่า monovision ธรรมดา เนื่องจาก คุณสมบัติพิเศษของการยิงเลเซอร์เลสิค จะช่วยให้มองเห็นครอบคลุมได้หลายระยะมากขึ้น LBV นั้น สามารถใช้รักษากลุ่มคนที่มีแต่สายตายาวตามอายุเพียงอย่างเดียวได้ด้วย โดยรักษาในตาข้างเดียว หรือทั้ง 2 ข้าง ทำให้ลดการพึ่งพาแว่นอ่านหนังสือ แต่ก็มีข้อจำกัดในเรื่องระยะเวลาการใช้งานเช่นกัน

2. Monovision เป็นการแก้ไขสายตายาวตามอายุได้ด้วยเลเซอร์ทำเลสิค โดยปกติจะทดสอบว่าตาใดเป็นตาข้างเด่น และตาข้างด้อย โดยจะทำการแก้ไขตาข้างเด่นให้มองไกลชัด ส่วนตาข้างด้อยจะยิงเลเซอร์สำหรับการทำเลสิกเพื่อให้เป็นตาสำหรับมองใกล้ ทำให้เราลดการพึ่งพาแว่นลง สามารถใช้งานมองใกล้ได้โดยไม่ต้องมีแว่น ผลการรักษาจะใช้ได้ประมาณ 3-5 ปี เมื่ออายุมากขึ้นอาจต้องมีการใส่แว่นช่วยเวลามองใกล้

3. Full correction เป็นการแก้ไขสายตาเพื่อให้มองไกลชัดเป็นปกติเท่านั้น ไม่ได้แก้ไขสายตายาวตามอายุ หลังทำแล้ว ผู้ป่วยก็ยังต้องใส่แว่นเวลามองใกล้

ถึงจะสูงวัยแต่สายตาก็ยังมองชัดใสแจ๋ว เพราะมารักษาสายตาที่ ศูนย์ทำเลสิคครบวงจร Laservision